72045   Miles Martinet TT.I

72045 - product detail - click to image to close window


Česky:

V roce 1941 zadává britské Ministerstvo letectví, ve snaze řešit problém s ubývajícími počty zastaralých typů letadel sloužících k nácviku střelby na vzdušné cíle, urgentní zakázku firmě Miles Aircraft Ltd. na vývoj a výrobu dostatečného počtu nových strojů pro tytéž účely. Letadlo mělo vyhovovat specifikacím T.12/41, které přimo vyžadovaly úpravy stávajícího a úspěšného Milesu M.19 Master II, používaného k pokračovacímu výcviku. K pohonu mělo být využito stejné pohonné jednotky, motoru Bristol Mercury XX (případně Mercury XXX) s výkonem 870 HP, letadlo mělo mít dvoumístnou kabinu pro pilota a operátora vlečného zařízení a zásobník pro šest praporových, či rukávových vlečných terčů. Tyto požadavky urychlily vývoj a tak byl prototyp Martinetu TT Mk.I LR241 zalétnut Tommym Rosem již koncem dubna 1942. Od Masteru II ho odlišovala jinak řešená kabina posádky, rameno s větrníkem k pohonu lanového navijáku umístěného v zadním prostoru (ten mohl mít alternativní náhon i od motoru) a zásobník terčů umístěný pod trupem, mezi nohami hlavního podvozku. Úpravy však narušily vyvážení původního draku a tak musel být motor posunut kupředu, zároveň bylo upraveno i chlazení pohonné jednotky, která je při vlečení terčů trvale přetížena. Po krátkých úspěšných zkouškách byl Martinet přijat do sériové výroby a na lince ve Woodley nahradil Mastera II. Nové Martinety TT.I sloužily k výcviku protiletadlových dělostřelců, k tréninku stíhacích pilotů i palubních střelců bombardovacích letadel RAF i Royal Navy, shazovaly nafukovací čluny při záchranných operacích nad mořem a vlekaly také kluzáky. V roce 1943 byl Martinet PW979 upraven jako prototyp bezpilotní, rádiem řízené verze Queen Martinet používané k podobným úkolům. Po skončení války pokračovaly oblíbené Martinety TT.I v plnění úkolů až do začátku padesátých let, kdy je nahradily vlečné Tempesty TT Mk.5, čtyři Martinety létaly s civilní imatrikulací ve Švédsku, další byly prodány vojenským letectvům Francie a Portugalska. Výroba Martinetu TT.I skončila v roce 1945 po dodání 1 724 strojů se seriály mezi EM410 až RH121.

English:

In 1941 the British Air Ministry, trying to solve problems with decreasing numbers of obsolete aircraft types serving to training of fire to air targets, put an urgent order for development and production of sufficient number of the new machines for this purpose to the Miles Aircraft Ltd. The aircraft has had to comply with the T.12/41 Specification requiring directly modifications of the existing and successful Miles M.19 Master II used to advance training. The identical driving unit had to be used, the Bristol Mercury XX (or the Mercury XXX) engine of 870 H.P.power. The aircraft had to have a two-seat cockpit for a pilot and a towing equipment operator and a container for six towed targets of the flag or sleeve types. These requirements accelerated development so that the Martinet TT Mk.I LR241 prototype flown by Tommy Rose passed its maiden flight already at the end of April 1942. It differed from the Master II by the differently solved crew cockpit, by an arm with a wind-drive of a cable winch located in the rear compartment (it could have also the alternative drive from the engine) and by the targets container located below the fuselage between the main landing gear legs. However, these modifications impaired trim of the original airframe so that the engine had to be shifted forwards. In addition the driving unit cooling was modified, becouse it is permanently overloaded during the targer towing. After brief successful testing the Martinet was approved to lot production and replaced the Master II in the Woodley manufacturing line. The new Martinets TT.I served to training of anti-aircraft artillerymen, to training of fighter pilots and air gunners of the RAF and Royal Navy bomber aircraft. They dropped dinghies during rescue operations over the sea and towed gliders as well. In 1943 the Martinet PW979 was modified to the prototype of an unmanned radio controlled version Queen Martinet used to similar purposes. After the end of war the popular Martinets TT.I continued in fulfillment of their tasks until beginning of fifties, when they were replaced by towing Tempests TT Mk.5: four machines flew with civilian marking in Sweden, the other were sold to air forces of France and Portugal. Production of the Martinets TT.I ended in 1945 after supplying 1,724 machines with serials from EM410to RH121.

Technická data a výkony:

Rozpětí křídla: 11,89 m
Délka trupu: 9,44 m
Nosná plocha: 22,51 m2
Maximální rychlost: 386 km.h-1
Dostup: 6 700 m
Dolet: 1 117 km

Technical specificatons an performances:

Wing span: 11,89 m
Fuselage length: 9,44 m
Wing area: 22.51 m2
Maximum speed: 386 km.h-1
Ceiling: 6 700 m
Range: 1,117 km

72045 - product detail - click to image to close window


 

MADE IN CZECH REPUBLIC