72039   Fairey Firefly Mk.I

72039 - product detail - click to image to close window


Česky:

Velení britského námořního letectva bylo téměř od počátku své existence přesvědčeno, že i palubní stíhací hlídková a průzkumná letadla musí být, kvůli složité navigaci nad mořem, nutně dvoumístná. Nepřekvapilo proto, že tuto podmínku obsahovaly i nové specifikace N.8/39, respektive upravené N.5/40, zaslané Admiralitou firmě Fairey. Její šéfkonstruktér H.E.Chaplin vypracoval v září 1939 projekt celokovového dvoumístného stroje s motorem Rolls-Royce Griffon, eliptickým křídlem s Fairey-Youngmanovou vztlakovou klapkou a výzbrojí čtyř 20mm kanónů. Námořnictvo na nová letadla hodně spěchalo a tak již v červnu 1940 objednalo sériovou výrobu 200 letadel pojmenovaných Firefly. Nutným prototypovým zkouškám se měly podrobit čtyři předsériové stroje, první z nich Z1826 vzlétl v prosinci 1941. Poznatky z testů se postupně zaváděly v sériové produkci, změněn byl větrný štítek a plochý překryt pilotní kabiny, hlavně kanónů dostaly aerodynamická pouzdra a od 471 kusu byl motor Griffon IIB nahrazen výkonnějším Griffonem XII. Královskému námořnictvu byla první Firefly F Mk.I předána v březnu 1943 a v létě jimi byla přezbrojena 1770. peruť FAA. Její Firefly Mk.I bojovaly v norských vodách proti bitevní lodi Tirpitz, brzy však byly s HMS Indefatigable převeleny do Indického oceánu a později na pacifické bojiště. Do konce války se Firefly Mk.I prosadily do výzbroje dalších sedmi prvoliniových perutí FAA. V prosinci 1944 byl na Z1970/G zkoušen protilodní radiolokátor, ale teprve použití amerického typu AN/APS-4 dalo vzniknout průzkumným verzím FR Mk.I a nočním stíhacím NF Mk.I. Po ukončení války byla z iniciativy výrobce Firefly MB750 konvertována na cvičný stroj se zdvojeným řízením a vyvýšenou kabinou instruktora, vznikla tak nová verze známá jako T Mk.I (bez hlavňové výzbroje) nebo T Mk.2 (se dvěma kanóny). Na zahraniční objednávku byly Firefly Mk.I přestavěny také na vlečné terčové TT Mk.1 s vlečným zařízením v zadní kabině. Produkce typu Firefly Mk.I byla po vyrobení 658 kusů zastavena v létě 1946.

English:

Since almost their existence beginning, the headquarters of the U.K.naval air forces were convinced that even the fighter-patrol and reconnaissance deck aircraft must be necessarily of two-seat tape, becouse of complicated navigation above the sea. Therefore it was no surprise that this condition was included also in new specifications N.8/39 or the modified N.5/40 sent to the Fairey firm from the Admiralty. In September 1939, the Fairey Chief-designer H.E.Chaplin elaborated a project of a full-metal two-seat machine with the Rolls-Royce Griffon engine, an elliptical wing with the Fairey-Youngman airlift flap, and armed with four 20mm guns. The Navy hurried the new aircraft very much so that they ordered lot production of 200 aircrafts named Firefly already in June 1940. Four pre-lot production machines were intended to be subjected to necessary prototype tests first of them, the Z1826 performed its maiden flight in December 1941. Lessons drown from the tests were continuously introduced into lot production a windshield and a flat cockpit canopy were modified, gun barrels got aerodynamic covers, and beginning by the 471st piece, the Griffon IIB engine was replaced by the more powerful Griffon XII one. The first Firefly F Mk.I was transferred to the Royal Navy in March 1943 and the Fireflies re-armed the FAA 1770th Squadron in Summer. Its Fireflies F Mk.I attacked the Thirpitz battleship in Norvegian waters. However, they were soon transferred to Indian Ocean with HMS Indefatigable and later to the Pacific theatre. Till the war end, the Fireflies Mk.I forced themselves into armament of other seven first line FAA squadrons. In December 1944, an air-to-sea radar was tested on the Z1970/G, but only usage of the AN/APS-4 American radar type allowed development of the FR Mk.I reconnaissance and the NF Mk.I night fighter versions. After the war and, the Firefly MB750 was converted by initiative of the firm to the training machine with doubled controls and a raised instructor cockpit: this way the new version occurred known as the T Mk.1 (without the gun armament) or the T Mk.2 (with two guns). For the foreign order, the Fireflies Mk.I were re-built also to target towing TT Mk.1 with a tow equipment in the rear cockpit. Production of the Firefly Mk.I type was stopped in Summer 1946, after total production of 658 pieces.

72039 - product detail - click to image to close window


Technická data a výkony:

Rozpětí křídla: 13,56 m
Délka trupu: 11,46 m
Nosná plocha: 30,47 m2
Maximální rychlost: 513 km.h-1
Dostup: 8 540 m
Dolet: 2 195 km

Technical specificatons an performances:

Wing span: 13.56 m
Fuselage length: 11.46 m
Wing area: 30.47 m2
Maximum speed: 513 km.h-1
Ceiling: 8.540 m
Range: 2.195 km

72039 - product detail - click to image to close window


72039 - product detail - click to image to close window


 

MADE IN CZECH REPUBLIC